Trang chủ

Sự kiện Bond và Ngày chính

Truy cập các chi tiết quan trọng về các dự án của Chương trình Trái phiếu 2017.

Blog

Giữ cho bạn thông báo về Chương trình trái phiếu 2017.

Các câu hỏi thường gặp

Nhận câu trả lời cho bạn.

Chương trình trái phiếu 2017 AISD là gì?

Chương trình Trái phiếu của ISD Austin là một khoản đầu tư vào các cơ sở, giáo viên và nhân viên của học khu và học sinh. Thành công của học sinh là mục tiêu tối hậu và động lực của học khu. READ MORE

Gặp nhóm chương trình chương trình trái phiếu.

Tạo không gian học tập thế kỷ 21st cho tất cả học sinh. READ MORE

MUỐN CẦN THÔNG TIN?

Đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về Chương trình Trái phiếu XND của Austin ISD.