Áo sơ mi

Chương trình trái phiếu Austin ISD 2017

AISD tân trang trường học

#AISDFuture

$ 1.05 tỷ trái phiếu được cử tri chấp thuận để tạo ra không gian học tập hiện đại và giải quyết những khiếm khuyết nghiêm trọng

Thư viện trường học đã được cải tạo lại Sánchez

Thiết kế độc đáo

Các trường học hiện đại với lớp học linh hoạt hỗ trợ học tập hợp tác

Chương trình trái phiếu Austin ISD 2017

Chương trình Liên kết 2017 của Austin ISD là một khoản đầu tư vào các cơ sở, giáo viên và nhân viên và học sinh của học khu. Thành công của học sinh là mục tiêu tối hậu và động lực của học khu.

Vào tháng 11, 7, 2017, đa số, phần trăm 72, của các cử tri Austin đã thông qua đề xuất trái phiếu của Khu Học Chánh Austin cho $ 1,050,984,000 để tạo ra không gian học tập 21st cho mọi học sinh. Hơn hai năm phân tích chuyên sâu, lập kế hoạch và công việc đã đi vào trái phiếu, được thiết kế để thay thế, cải tiến, cải tạo và trang bị cơ sở vật chất cho sinh viên 83,000 và nhân viên 12,000 của chúng tôi. Mọi lợi ích của trường.

Các dự án trọng điểm trong trái phiếu bao gồm:
• Xây dựng cơ sở mới hoặc hiện đại hóa;
• Các cải tiến để đáp ứng nhu cầu quá tải và quan trọng; và,
• Cải thiện toàn diện công nghệ cho giáo viên và học sinh và phương tiện chuyên chở.

Bạn có thể tìm thấy một cái nhìn tổng quan chi tiết về mọi dự án trong Sổ trái phiếu 2017. Tất cả các dự án này được thông báo bởi Quy hoạch tổng thể của cơ sở, một hướng dẫn cấp cao cho tất cả các cơ sở của quận trong nhiều thập kỷ tới. Trang web chương trình trái phiếu này là một cái nhìn toàn diện về tiến trình và các mốc quan trọng của trái phiếu.