Tin tức

Video Tham quan: Trường Tiểu học Norman

Tháng Tám 24, 2020

Nhóm hiện đại hóa Trường Tiểu học Norman-Sims đã tập hợp một chuyến tham quan bằng video bằng cách sử dụng các bản vẽ thiết kế từ Giai đoạn Phát triển Thiết kế của quá trình hiện đại hóa. Trường tiểu học Norman-Sims…

DANH MỤC: Norman