Kế hoạch đỗ xe của trường trung học Bowie

Kế hoạch đỗ xe này cũng có thể được tìm thấy trên trường trung học James Bowie trang web.