Cải tiến toàn quận

Liên kết 2017 là khoản đầu tư vào các cơ sở AISD, giáo viên và nhân viên, và các sinh viên của chúng tôi. Thành công của học sinh là mục tiêu cuối cùng và động lực của chúng tôi. Trong khi liên kết 2017 chỉ đề cập đến giai đoạn đầu tiên của các dự án hiện đại hóa trường học như được nêu trong Kế hoạch tổng thể cơ sở (FMP), mọi lợi ích của trường. Các cải tiến toàn quận bao gồm trong Chương trình Trái phiếu 2017 bao gồm:

  • Nâng cấp công nghệ toàn quận bao gồm máy tính giáo viên, máy tính di động của sinh viên, hệ thống thuyết trình, cải thiện phòng thí nghiệm máy tính và cải tiến hệ thống mạng;
  • Nâng cấp giao thông bao gồm xe buýt thay thế 190, xe buýt bổ sung 30 và hệ thống hạm đội tự động;
  • Cơ sở được xây dựng có mục đích cho Rosedale để phục vụ các học sinh yếu kém về mặt y tế nhất của Học Khu;
  • Nâng cấp cơ sở thể thao trung tâm bao gồm một hộp báo chí cải tiến, nhượng bộ và nhà vệ sinh tại House Park;
  • Nhà hát sửa chữa gian lận cho các cơ sở mỹ thuật tại Covington MS, Crockett HS, Reagan ECHS, Kealing MS, Akins HS, Anderson HS, Fulmore MS, Austin HS, Mendez MS;
  • Tài sản an toàn cuộc sống như báo cháy được cập nhật, máy ảnh giáo dục đặc biệt, thay thế máy ảnh bảo mật đã lỗi thời và cập nhật hệ thống bảo mật trường học;
  • Thiết bị cảnh sát như nâng cấp radio, bảng điều khiển công văn, hệ thống quản lý hồ sơ và nâng cấp máy chủ; và,
  • Các dự án thiếu hụt nghiêm trọng liên quan đến việc duy trì tình trạng thể chất và hoạt động của các cơ sở hiện có.