Drone Drone: Có thể 2019

Kiểm tra các cảnh quay bay không người lái gần đây từ một số dự án hiện đại hóa trái phiếu 2017 trên AISD!

0:03 - Tiểu học Norman
1:44 - Trường Ann Richards dành cho nữ lãnh đạo trẻ
3:35 - Tiểu học Doss
5:27 - Trường tiểu học Tây Nam mới
7:12 - Eastside Memorial Early College High School & International High School tại LC LC gốc
8:45 - Tiểu học Govalle
12:55 - Tiểu học TA Brown
15:19 - Trường tiểu học Menchaca