Bảo tồn bức tranh tường tại Trường tiểu học Sánchez

Bức tranh tường Sánchez của Raúl Valdez là một kho báu của cộng đồng. Trong Trường tiểu học Sánchez được hiện đại hóa, bức tranh tường sẽ được treo trong một không gian nổi bật phía trên khu vực cộng tác và có thể nhìn thấy từ tầng một và tầng hai. Xem video dưới đây, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, ghi lại các bước được thực hiện để chăm sóc bức tranh tường trong quá trình xây dựng. Một phiên âm tiếng Miến Điện cũng là có sẵn.