Kỷ niệm ba năm của Trái phiếu 2017

Là một phần trong cam kết liên tục của Austin ISD trong việc truyền đạt tiến độ của Trái phiếu năm 2017 cho cộng đồng, chúng tôi đang chia sẻ Báo cáo Trạng thái Trái phiếu cho năm 2020, trong đó nêu bật công việc đã hoàn thành trong năm thứ ba thực hiện chương trình trái phiếu. 

Báo cáo về tình trạng trái phiếu của ISD Austin ‌

Austin ISD Informe del Estado del Bono

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn khi Austin ISD tiếp tục phát minh lại giáo dục công cộng bằng cách tạo ra không gian học tập 21st cho sinh viên của chúng tôi.