Hàng đầu

Xem video Bond by the Numbers 2017 của chúng tôi

Chúng tôi đã làm nên lịch sử với Trái phiếu năm 2017. Là liên kết trường học lớn nhất ở Trung Texas, chúng tôi đã xây dựng 19 trường học mới hoặc hiện đại hóa để mang lại không gian học tập cải tiến, sáng tạo cho học sinh trong toàn học khu. 

Tại sao nó quan trọng: Nó không chỉ là những trường học mới. Mối quan hệ này bao gồm những nâng cấp lớn đối với các hệ thống quan trọng như HVAC và hệ thống ống nước, cộng với công nghệ và tính bền vững - vì vậy mọi sinh viên đều được hưởng lợi.

Bức tranh lớn: Xem video "Trái phiếu theo số" của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đầu tư tiền thuế của bạn và tác động của chúng đối với trường học của chúng tôi.